Přírodní park Šárka


Vyhlášen: 1990
Rozloha: 1005 ha 
Městské části/Katastrální území: Praha 6 (k.ú. Dejvice, Liboc, Ruzyně, Vokovice), Praha - Nebušice (k.ú. Nebušice), Praha - Lysolaje (k.ú. Lysolaje)

Charakter území:
Přírodní park zahrnuje rozlehlé území při severozápadní hranici Prahy. Jeho osou je tok Šáreckého potoka od přehrady Džbán po soutok s Vltavou. Ve svém celku je Šárka pravděpodobně nejzachovalejší přírodní oblastí Prahy - není narušena ani rozsáhlejší těžbou kamene. Kromě mnoha přírodovědně významných lokalit zde nalezneme i významné lokality archeologické. V Dolní Šárce je dochována řada památek na tradiční zemědělskou výrobu (usedlosti, mlýny). Šárka je tradičním výletním místem Pražanů již od 19.století. Přírodní park zahrnuje též sousední Lysolajské údolí severně od vlastní Šárky. Zatímco na jihu a jihovýchodě přiléhá k přírodnímu parku souvislá zástavba Dejvic, Veleslavína a Liboce, na severu přechází dosud ve volnou krajinu.

Zvláště chráněná území:
přírodní rezervace Divoká Šárka, přírodní památka Vizerka, přírodní památka Jenerálka, přírodní památka Zlatnice, přírodní památka Nad Mlýnem, přírodní památka Dolní Šárka, přírodní památka Baba, přírodní památka Housle

Další přírodovědně zajímavá místa: 
Hlásek, niva Šáreckého potoka pod Vizerkou, skalní výchozy a sutě při Primátorské cestě, Purkrabský háj, lesostep Pod Kuliškou

Památkově chráněné objekty: 
Šárecké hradiště (národní kulturní památka), Čertův mlýn, Jehněčí dvůr, dvůr a býv. hostinec Jenerálka, dvě desky na mostě na Jenerálce, kaple sv. Jana na Jenerálce, usedlost Zlatnice, Heřmanův dvůr, usedlost Žitná s vilou Mrázovkou, usedlost Žežulka, usedlost Purkrábka, kostel sv. Matěje se hřbitovem, památková zóna Baba, zříceniny viničního lisu na Babě, hradiště Baba, železniční viadukt v Podbabě, Fuchsův statek v Lysolajích

Další historicky a kulturně zajímavá místa:
podzemní prostory v Divoké Šárce, restaurace Dívčí skok (bývalý Hovorkův mlýn), kříž v Purkrabském háji, usedlosti Želivka, Vizerka, Markyta, Ševčice, Šubrtka, Šedivka, Gabrielka, Kaplanka, Emilka, Truhlářka, Šatovka, štola na Jenerálce, bývalá cihelna na Jenerálce, Dubový mlýn, kaple na Zlatnici, Záporecký mlýn, socha sv. Jana v Dolní Šárce, kaplička v Dolní Šárce, Na Mlýnku, Malý mlýn, Podbabský mlýn, Lysolajský mlýn, Zázračná studánka v Houslích, historické jádro Lysolají (statky, kaplička)

Turistika:
V přírodním parku existuje ucelená soustava turistických značek (a řada dalších neznačených pěkných cest). Základ kostry tvoří červený okruh, propojující nejzajímavější místa území (Divoká Šárka, Primátorská stezka, Černý vrch, kostelík sv. Matěje, Baba…), na ní navazuje žlutá procházející Purkrabský háj, Nebušické údolí a Jenerálku, a modrá propojující Dolní Šárku s oblastí Lysolají a Houslí. Příčně pak ještě území protíná zelená značka z Hadovky přes Zlatnici do Horoměřic.
V oblasti naleznete množství přírodních i kulturních pozoruhodností (největší z nich je samozřejmě vlastní Divoká Šárka s pravěkým hradištěm a dvěma skalními soutěskami), a také řadu pěkných vyhlídek (Kozákova skála, Šestákova skála, Dívčí skok, altán na Primátorské cestě, u Matěje, Baba…). Pobyt zpříjemní řada altánků, odpočivadel a několik lesních hřišť. Zdůraznit je nutné i několik dosud fungujících výletních restaurací.
Autobusy MHD projíždí celou Dolní Šárkou, Lysolajským údolí a zajíždí i do Nabušic. Pro návštěvu Divoké Šárky je nejvhodnější zvolit tramvaj od metra Dejvická).